Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Thập Bát La hán
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Tôn Thạnh ( tổ đình ) Cần Giuộc / Ấp Thanh Ba Long An VN 7-2-2020

Last updated : Sun, 26 Sep 2021 01:34:52 +0200
 
 

http://vitrail.ndoduc.com/vitraux