Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Huyện Sĩ Sài Gòn / Quận 1 VN 31-10-2007

église / nhà thờ Huyện Sĩ Sài Gòn / Quận 1 VN 13-7-2013 TKS

nhà thờ Huyện Sĩ Sài Gòn / Quận 1 VN 3-11-2014 xuong.p

nhà thờ Huyện Sĩ Sài Gòn / Quận 1 VN 20-7-2015 L.N.

nhà thờ Huyện Sĩ Sài Gòn / Quận 1 VN 10-11-2016

Last updated : Mon, 19 Dec 2016 22:42:48 +0100