Clochers & Lieux de culte


église / nhà thò Con Gà / Thánh Tâm / Sacré-Cœur Đà Nẵng VN 4-10-2009 phungson

église / nhà thò Con Gà / Thánh Tâm / Sacré-Cœur Đà Nẵng VN 12-3-2010

Last updated : Wed, 12 Jan 2022 18:55:38 +0100