Clochers & Lieux de culte


 
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
 Phật A-di-đà Dược Sư Như Lai
Địa Tạng Vương Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát
Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
  C'est qui ? - ( Réponse :   )

 
  C'est qui ? - ( Réponse :   )
  C'est qui ? - ( Réponse :   )
pagode Quảng Triệu ( Phật Viện ) / Amicale des Cantonais en France Ivry-sur-Seine 94 FR 13&29-5-2021

Last updated : Sun, 30 May 2021 01:18:21 +0200