Clochers & Lieux de culte


 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Hộ pháp
  Già Lam Hộ pháp & Quan Công Tiêu Diện Đại Sĩ
pagode / chùa Viên Minh Bến Tre Bến Tre VN 5-2-2020

Last updated : Sun, 26 Sep 2021 01:34:53 +0200