Clochers & Lieux de culte


 
  Tây Phương Tam Thánh
  Mục-kiền-liên ( ??? )
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Tôn Vân Cần Giuộc / Mỹ Lộc Long An VN 7-2-2020

Last updated : Wed, 17 Mar 2021 20:34:32 +0100