Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát  
 
  Thập Bát La hán
 Phật A-di-đà Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  A Nan & Ca Diếp
  Giám Trai / 監齋 Sứ giả Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Phước Lâm Phú Hưng Bến Tre VN 5-2-2020

Last updated : Fri, 08 May 2020 00:19:21 +0200