Clochers & Lieux de culte


 Thập Bát La hán
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Pháp Tánh Cần Giuộc / Tân Kim Long An VN 7-2-2020

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 23:49:41 +0100