Clochers & Lieux de culte


 
  Chuyển Pháp luân - Kaundinya / Kiều-trần-như + 4 condisciples
 
  Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp Già Lam Hộ pháp ,
pagode / chùa Pháp Bảo Long Thành Đồng Nai VN 2-2-2020

Last updated : Wed, 01 Apr 2020 19:41:32 +0200