Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels


 
Tào Quốc Cữu ( ? ) Lý Thiết Quải ( thiết trượng và hồ lô ) Hán Chung Ly ( quạt ba tiêu )
Hà Tiên Cô Hàn Tương Tử ( ngọc tiêu )
Chinese Association Temple / Vĩnh Trân Thiện Đường Vientiane LA 26-1-2020

Last updated : Fri, 01 May 2020 10:57:32 +0200