Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát Phật A-di-đà
 
  Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Phật Xuất Gia
XXX - C'est qui ? - ( Réponse :   ) Phật Đắc Đạo
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
  Vi Đà Hộ pháp - Già Lam Hộ pháp
pagode / chùa Bồ Đề Cần Giuộc / Tân Kim Long An VN 7-2-2020

Last updated : Wed, 17 Mar 2021 01:37:48 +0100