Clochers & Lieux de culte


 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật A-di-đà
  Địa Tạng Vương Bồ Tát     Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Dược Sư
  Di Lặc Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Già Lam Hộ pháp
 
 
pagode / chùa Thuyền Tôn Montréal QC CA 19-10-2019

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:22 +0100