Clochers & Lieux de culte


  Thập Bát La hán
 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư Quan Thế Âm Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
 
pagode / chùa Quan Âm Montréal QC CA 11-10-2019

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:20 +0100