Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
  Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma - càc Tổ khàc cua chùa
Thập Bát La hán / 十八羅漢 / Dix-huit Arhats Thập Điện Diêm vương
  Di Lặc Bồ Tát Ông Địa
Vi Đà Hộ pháp Tiêu Diện Đại Sĩ
Thần Kim Cang Thần Kim Cang
  Vị này tên là gì ? - ( Trả lời :   )
chùa / pagode Linh Sơn Tiên Thạch / Chùa Bà nùi Bà Den Hòa Thành / nùi Bà Den Tây Ninh VN 14-2-2019

Last updated : Fri, 08 Mar 2019 00:40:21 +0100