Clochers & Lieux de culte


Thập Bát La hán
  Di Lặc Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Hộ pháp
chùa / pagode Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn Harrington QC CA 14-9-2014

Last updated : Mon, 21 Oct 2019 00:13:09 +0200