Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Tân An Phan Rang / Tháp Chàm Ninh Thuận VN 9-1-2017 TKS

Last updated : Wed, 24 Nov 2021 23:05:02 +0100