Clochers & Lieux de culte


nhà thờ giáo xứ Tắc Sậy Bạc Liêu / Giá Rai VN 27-1-2018 TKS

 
nhà thờ giáo xứ Tắc Sậy / Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp Bạc Liêu / Giá Rai VN 19-12-2022 GabyD

Last updated : Mon, 19 Dec 2022 22:28:57 +0100