Clochers & Lieux de culte


cathédrale / nhà thờ chính tòa Thánh Tâm / Sacré-Coeur Ban Mê Thuột Đắk Lắk VN 30-1-2016 TKS

Last updated : Wed, 13 Oct 2021 01:30:45 +0200