Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn VN 6-2-2014 TKS

nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn VN 22-9-2014 Lộc

Last updated : Sun, 17 Oct 2021 19:08:10 +0200