Clochers & Lieux de culte


 
  moinillons
 
Quan Thế Âm Bồ Tát
  Già Lam Hộ pháp   Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / temple Fo Guang Shan Genève GE CH 17-8-2019

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:24 +0100