Clochers & Lieux de culte


 
 
 
 
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
  Phật Ngọc
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Phật Đản Sinh
 
pagode / chùa / vat Bàng Long Vientiane LA 28-1-2020

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:23 +0100