Clochers & Lieux de culte


monastère bénédictin / Đan viện Thiên An Thủy Bằng, Hương Thủy Thừa Thiên VN 7-3-2010

Last updated : Tue, 28 Sep 2021 15:42:22 +0200