Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Tổ-Đình Từ-Quang Montréal QC CA 13-12-2015

  Thập Bát La hán
Quan Thế Âm Bồ Tát : ( détails )
Phật A-di-đà Phật Dược Sư
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
chùa / pagode Tổ-Đình Từ-Quang Montréal QC CA 12-10-2019

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:32 +0100