Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp / nhà thờ Kỳ Đồng Sài Gòn VN 12-6-2001

église ( nhà thờ ) Ðúc Me Hàng Cúu Giúp / nhà thò Ky Ðông Sài Gòn VN 24-11-2013 80.trandat

église ( nhà thờ ) Ðúc Me Hàng Cúu Giúp / nhà thò Ky Ðông Sài Gòn VN 18-3-2018 xuong.p

Last updated : Wed, 08 Dec 2021 22:41:40 +0100