Clochers & Lieux de culte


nhà thờ chính tòa Con Gà / Thánh Nicôla Bari Đà Lạt Lâm Đồng VN 7-3-2007 khanhnp

nhà thò Con Gà ( Saint-Nicolas ) Ðà Lat Lâm Ðông VN 30-10-2008

nhà thò Con Gà / Saint-Nicolas Đà Lạt Lâm Ðông VN 19-2-2009

nhà thờ chính tòa Con Gà / Thánh Nicôla Bari Đà Lạt Lâm Đồng VN 19-12-2012 PCChi

nhà thờ chính tòa Con Gà / Thánh Nicôla Bari Đà Lạt Lâm Đồng VN 23-3-2013 RobertK

nhà thờ chính tòa Con Gà / Thánh Nicôla Bari Đà Lạt Lâm Đồng VN X-X-20XX NTVien

Last updated : Tue, 28 Sep 2021 15:42:15 +0200