Clochers & Lieux de culte


nhà thờ / église Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê Sài Gòn / Quận 5 VN 23-5-2001

nhà thờ / église Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê Sài Gòn / Quận 5 VN 3-11-2007

  Saint François-Xavier
 
 
nhà thờ / église Cha-Tam / Thánh Phanxicô Xaviê Sài Gòn / Quận 5 VN 23-1-2020

Last updated : Tue, 18 Feb 2020 08:38:57 +0100