Clochers & Lieux de culte


nhà thờ / église Nam Hòa Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 12-6-2001

nhà thờ / église Nam Hòa Sài Gòn / Tân Bình VN 24-11-2016

Last updated : Sun, 10 Feb 2019 18:13:45 +0100