Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn / Quận 5 VN 3-11-2007

nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn / Quận 5 VN 22-9-2014 Lôc

Last updated : Thu, 30 Jan 2020 11:46:59 +0100